van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afd. Vianen

DOEL
Artikel 1.
De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken
 • het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlening mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
 • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
 • het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
 • andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

DUUR EN BOEKJAAR
Artikel 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

LEDEN
Artikel 3.
De vereniging kent gewone leden. Dit zijn natuurlijke personen, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die een contributie betalen.
Daarnaast kent de vereniging natuurlijke personen als ereleden. Ereleden zijn zij de wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming ook hebben aanvaard.

BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Artikel 4.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. De bestuurleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.  Bestuurleden zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk gebeurt bij de overige bestuursleden, met een inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuurstaken worden onderling verdeeld.

Artikel 5.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 6.
Bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging.

Artikel 7.
Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer van de gelden en houdt toezicht op de naleving van statuten en reglement.

Het bestuur is verantwoording aan de algemene ledenvergadering verschuldigd.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer twee leden van het bestuur dat wensen. Laatstbedoelde vergadering moet binnen een week na de daartoe geuite wens worden belegd.

VOORZITTER
Artikel 8.
De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij vertegenwoordigd de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in de bestuursvergadering bij staking van stemmen.

SECRETARIS
Artikel 9.
De secretaris is onder meer belast met:

 1. Het bijhouden van de notulen van de vergaderingen;
 2. Het voeren van de algemene correspondentie;
 3. Het in goede orde en staat houden van het archief;
 4. De verzorging van de ledenlijst;
 5. Het op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar.
 6. De verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris aan hem op te dragen werkzaamheden. Hij wordt in zijn werk zo nodig bijgestaan door de overig bestuurleden.

PENNINGMEESTER
Artikel 10.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het innen en het administreren van de contributies en de donatiegelden.

Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit op de algemene ledenvergadering over de financiële positie van de vereniging en in het bijzonder het afgelopen boekjaar.

Tevens dient hij een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting voor het komende boekjaar in.

Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen van een lijst van alle bezittingen van de vereniging.

Hij is verplicht om de aan hem afgedragen gelden of de aan zijn zorg toevertrouwde gelden van de vereniging op verantwoorde wijze te bewaren. Hij streeft ernaar geen contanten in kas te hebben.

KASCOMMISSIE
Artikel 11.
De kascommissie van de  vereniging moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd. Zij is belast met de controle en het toezicht op het geldelijke beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur. De commissie verleend decharge aan het bestuur.  Dit verslag wordt aan de algemene leden vergadering aangeboden en zal strekken tot het al dan niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid. Zij heeft te alle tijden het recht inzage in  de boeken en bescheiden van de penningmeester te krijgen. Bij geconstateerde of vermoedelijke onregelmatigheden brengt zijn onmiddellijk verslag uit aan het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin door het bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur dat nodig oordeelt of indien tenminste tien leden in een met reden omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek de vergadering worden gehouden..

Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf en buitengewone vergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk bijeengeroepen.

Artikel 13.
De uitnodiging voor een algemene ledenvergadering gebeurt door persoonlijke of wel schriftelijke kennisgeving, aan de tot algemene ledenvergadering toelaatbare personen, tenminste30 dagen voor het houden van de vergadering met de omschrijving van tijd en plaats en de te behandelen agendapunten. Alleen in spoedeisende gevallen is het bestuur gerechtigd een ledenvergadering op kortere termijn bijeen te roepen.

Artikel 14.
Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang:

 1. Gewone leden
 2. Ereleden

De gewone leden hebben het recht het woord te voeren. Zij hebben ook het recht een voorstel in te dienen, mits ondersteund door tenminste 5 stemgerechtigde leden en mits een dergelijk voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agenda punten.

Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
De voordracht van ereleden geschiedt door het bestuur. Ereleden worden voor het leven benoemd. Zij zijn ook stemgerechtigd.

Artikel 15.
Op de agenda van de algemene ledenvergadering worden tenminste de volgende punten ter behandeling geplaatst:

 1. Notulen algemene ledenvergadering van vorig jaar
 2. Jaarverslag penningmeester afgelopen jaar en begroting volgend jaar
 3. Verslag kascontrolecommissie
 4. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 5. Bestuursverkiezing
 6. Ingekomen voorstellen

Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor elke vacante bestuursfunctie een kandidaat. Het bestuur doet, indien enigszins mogelijk, van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke oproep tot de algemene ledenvergadering.

Artikel 16.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stemmen over de zaken is het voorstel verworpen. De stemming over personen gebeurt per vacature met gesloten briefjes. De stemming over zaken vindt mondeling plaats. De voorzitter benoemt het stembureau, bestaande uit drie leden.

Het stembureau beslist over de geldigheid van de schriftelijk uitgebrachte stemmen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of voor verschillende uitleggen vatbaar is, beslist het bestuur.

SLOTBEPALING
Artikel 18.
Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgende op die waarin de algemene ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen. Elk lid dient in principe op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement. Het reglement zal hiertoe op de website van de vereniging worden geplaatst.

In werking getreden per 21-05-2014